Skolas padome

Skolas/ izglītības iestādes padome tiek veidota ar mērķi sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un Preiļu novada pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. Skolas padomes darbību regulē Izglītības likuma 31. pants.   
Skolas padomi veido viens vecāks no katras pamatskolas klašu  grupas un klases, divi pedagogi un vismaz divi skolēnu pašpārvaldes pārstāvji- izglītojamie. Padomes priekšsēdētāju ievēl ar  balsu vairākumu.
2020./2021. m. g. Preiļu 1. pamatskolas izglītības iestādes padomes pārstāvji

1. - 9. klašu skolēnu vecāki.

Klase    Vecāka vārds, uzvārds    Piezīmes
1. a    Santa Ancāne - Novikova    
1. b    Anita Šmukste    
1. c    Kristīne Logina    
1. d    Ilze Pastare    
2. a    Vita Vaivode    
2. b    Ilze Atvara- Briška    
2. c    Vita Znotiņa    
3. a    Sanda Čingule- Vinogradova    
3. b    Sanita Anspoka    
3. c    Irīna Elste    
4. a    Līga Pauniņa     
4. b    Anita Kolosova    
4. c    Inga Teilāne    
5. a    Elita Cvečkovska    
5. b    Lolita Kotāne    
5. c    Inese Martinkus    
6. a    Linda Skutele    
6. b    Diāna Mihailova    
6. c    Ilga Pokšāne    
7. a    Jeļena Puzaka    
7. b    Diāna Pastare    Skolas padomes priekšsēdētāja
7. c    Jolanta Vucāne    
8. a    Valdis Mičulis    
8. b    Ineta Gribuste    
8. c    Vija Čeirāne    
9. a    Daina Ivbule-Sprukte     
9. b    Tatjana Lāce    
9. c    Inese Martinkus    

•    Skolēni:
Matīss Bečs 9. a,
Evelīna Kokoriša 9. b,
Patrīcija Putroma 9. c,
Annija Akmentiņa 8. a / skolēnu padomes vadītāja /

•    Skolotāji : Inga Buka,
                     Elita Skutele