Tēvzemes nedēļas notikumi.

Valsts svētku svinēšana un gatavošanās tiem ir viens no veidiem kā kopt patriotisma jūtas, valstiskās apziņas veidošanos, emocionālo saikni starp paaudzēm. Svarīgi ir radīt iespējas ikvienam skolēnam iesaistīties svētku procesā atbilstoši viņa interesēm, spējām un talantiem, lai katrs varētu dot savu pienesumu un izjust gandarījumu par paveikto. Tēvzemes nedēļas laikā Preiļu 1. pamatskolā tika organizēti vairāki pasākumi skolēnu aktīvai līdzdalībai svētku norisēs:

  • 11.novembrī -Lāčplēša dienas pasākums un Lāpu gājiens.
  • 12.novembrī – Spēka diena.
  • 15.novembrī- tautas dziesmu dziedāšana.
  • 16.novembrī – svinīgs pasākums veltīts Latvijas dzimšanas dienai.
  • Tēvzemes nedēļas laikā notika tematiskās klases stundas, kā arī citās mācību stundās mērķtiecīgi tika integrēti valstiskās un patriotiskās audzināšanas elementi.
  • Interesanti un radoši skolēni iepazina rakstnieka Alekša Rubuļa daiļradi, rakstot eseju par teiku ”Baltā Jaunava”.
  • Piedaloties projektā „Dāvini savai Latvijai” skolēni gatavoja koka plāksnītes ar vēlējumu Latvijai dzimšanas dienā.

Līdzdalība skolas, novada un valsts dzīvē veicina skolēnu pilsonisko aktivitāti un apziņu. Dzimtenes mīlestība sākas no mīlestības uz savu ģimeni, mājām , dzimto vietu. Izjūtot lepnumu un piederību savai klasei, skolai attīstās patriotisma jūtas, veidojas pozitīva pieredze izjust piederību savai zemei un valstij. Dzimtenes mīlestība ir cieņa pret Latvijas dabas skaistumu , tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu, vēlme to saglabāt un pilnveidot.

„Šo pašu svētāko

Tu neaizmirsti:

Vai celies debesīs,

Vai jūras dzīlēs nirsti,

Vai draugu pulkā

Dali savu prieku,

Vai viens pats satiecies

Ar pretinieku-

Tu esi
Latvija!”         / O.Vācietis. /

Lai šie vārdi uzrunā ikvienu! Lai darot lielākus un mazākus darbus, vairāk tādu brīžu, kas paliek skaistās, patīkamās atmiņās un dara dzīvi gaišāku un labāku!

Digna Prodniece
direktora vietniece