Vīzija: mūsdienīga, uz sadarbību vērsta skola, kuras vide veicina izglītojamo individuālo izaugsmi, radošumu un atbildību par paveikto
Vērtības: atbildība, zinātkāre, tradīcijas
Skolas darbības pamatmērķis: īstenot audzināšanas un izglītošanas procesu, kas nodrošinātu izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu un mērķtiecīgu izglītojamo sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. Iestādes darbības pamatvirziens ir bērnu attīstošā, izglītojošā un audzinošā darbība
Skolas pamatuzdevumi:
-    Īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības programmas
-    Nodrošināt izglītojamos ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskajai izaugsmei, attīstībai un pilsoniskajai līdzdalībai
-    Sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem, attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmes, motivēt atbildīgai tālākizglītībai un  karjeras izvēlei
-    Racionāli izmantot iestādei atvēlētos finanšu resursus, sekmējot mūsdienīgu mācību un audzināšanas  procesu, daudzveidīgu interešu izglītības piedāvājumu