Pasaules Ūdens diena

Pasaules Ūdens diena 2017

programma Preiļu 1.pamatskolā   

Kopš 1993. gada 22. martā ik gadu tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, organizējot dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Latvijā Pasaules ūdens diena tiek atzīmēta kopš 1996. gada. UNESCO LNK aicina ikvienu skolu, interešu apvienību un organizāciju visā Latvijā iesaistīties Pasaules ūdens dienai veltītajos pasākumus, kā arī pašiem kļūt par to organizatoriem, izmantojot dažādu ūdens tematiku mācību stundās, iesaistoties dažādās iniciatīvās, veicot pētījumus un rīkojot izstādes, rosinot bērnu, jauniešu, sabiedrības izpratni par dzeramā ūdens nozīmi un ūdens nozīmi vispār, kā arī apzinoties draudus, kas ietekmē ūdens resursu izsīkšanu visā pasaulē.

Mērķis.

1.     Rosināt skolēnu interesi un izpratni par ūdeni, tā nozīmi.

2.     Ūdens tēmu ietvert kā caurviju tematu – domāšana, jaunrade, digitālās iespējas, pašvadība, sadarbība, līdzdalība- dažādās mācību stundās, interešu izglītībā, ārpusstundu darbā.

3.     Skolas prezentācija, parādot daudzveidīgas un mūsdienīgas mācību metodes un paņēmienus  aktivitāšu norisē un vides izglītībā.

Ūdens dienas 2017 aktivitātes tiek organizētas 5.-9.klašu skolēniem  sadarbībā ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, interešu pulciņu vadītājiem.

 Ūdens dienas 2017

 aktivitāšu tematika un vadītāji.

  

Tematika.

Norises laiks un vieta.

Atbildīgais.

Pasākuma  noformējums.

20.-24.03.

vestibils

L. Svaļba

IIP- floristika

Literatūras izstāde “Ūdens pasaule” un minikonkurss.

20.-24.03.

bibliotēka

J. Beļajeva,

IIP- bibliotēka

 Foto izstāde “Ūdens”.

 20.-24.03.

vestibils

D. Prodniece

 

Interaktīva vides spēle par Baltijas jūru 8.abc klasēm

20.03.

308.kab.

D. Prodniece

 

Jūra stāsta

latv. val. un literatūras stundā 7.kl.

20.-21.03.

311.kab.

I. Barone

Pētījums- Ūdens nozīme uzturā mājturības stundās 6.b, 8.b, 8.a kl.

21.03.

201.kab.

I. Reine

Pētījums “Par tīru ūdeni” klases stundā 7.a kl.

21.03.

215.kab.

A. Dz. Bernāne

Skolēnu veiktie pētījumi “Augi un ūdens”, “Ūdens cilvēka organismā” bioloģijas stundās 7.a un 9.b kl.

līdz 21.03.

308. kab.

D. Prodniece

Atklātā stunda ķīmijā

“Dzeramais ūdens”9.a kl.

Piedalās skolas padomes, Izglītības pārvaldes  un

ķīmijas MA pārstāvji.

22.03.,

plkst14.20

307. kab.

I. Babre

Ūdens fizikas eksperimentos 8.-9.kl.

22.03.

304. kab.

L. Vibornā

Ūdens kristīgajā pasaulē kristīgās mācības stundā 3.c kl.

22.03.

303. kab.

M. Šķestere

Ūdens latviešu folklorā 6.b un 9.a kl.

22.03.

314. kab.

A. Anspaka

Pētījums “Ūdens patēriņa tradīcijas manā ģimenē” klases un matemātikas stundā 8.b kl.

23.03.

301. kab.

M. Grišule

Ūdens patēriņš saimniecībā un sadzīvē dabaszinību un ģeogrāfijas stundās

6.b un 7.b kl.

22.03.

305. kab.

V. Caune

Labāko darbu, metožu un paņēmienu  prezentācijas / uzstāšanās līdz 3 min./

22.03.,

plkst 15.10

308. kab.

skolotāji sadarbībā ar skolēniem

Aktivitāšu izvērtējums un noslēgums.

22.03.,

plkst 15.10

308. kab.

skolas administrācija

Digna Prodniece