"Kopā roku rokā"

      Preiļu 1. pamatskola pirmo reizi piedalījās Rugāju novada Lazdukalna pagasta Eglaines pamatskolas organizētajā  pasākumā “Kopā roku rokā”. Pasākuma mērķis bija veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp izglītības iestādēm, kas īsteno speciālās izglītības programmas, popularizēt iekļaujošas izglītības lomu sabiedrībā, kā arī pedagogu izglītošana. Jau sesto gadu pēc kārtas Eglaines pamatskola ar pašvaldības atbalstu pulcina gan sava novada, gan citu novadu skolas uz šo pasākumu.
      Nav pareizi domāt, ka cilvēkiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, ir zems intelekta līmenis. Pat tādiem slaveniem zinātniekiem kā Alberts Einšteins un Tomass Edisons ir bijusi disleksija, tomēr tā nav traucējusi izdarīt izcilus atklājumus. Cilvēki ar mācīšanās traucējumiem var būt ļoti apdāvināti dažādās jomās, tomēr prasme lasīt ir pamatā daudzu priekšmetu apgūšanai skolā. Tā rada problēmas ne vien valodas apguves priekšmetos, bet arī vēsturē, ģeogrāfijā un citos, tādēļ bērniem ar mācīšanās traucējumiem vajadzīgs papildu atbalsts. Eglaines pamatskola īsteno iekļaujošo izglītību integrējot izglītojamos ar speciālajām vajadzībām vispārējās izglītības iestādē, tādā veidā bērniem ir iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, būt kopā ar vecākiem un mācīties dzīvesvietai tuvākajā skolā.
      Arī mūsu skolas skolēni un Atbalsta komandas pedagogi ņēma dalību pieredzes apmaiņas braucienā. Lai varētu piedalīties pasākumā bija jāsagatavo priekšnesums, ko mūsu izglītojamie sniedza koncerta laikā, kā arī tika ņemti līdzi izglītojamo radošie darbi, jo bija iespēja parādīt savu veikumu, kā arī apskatīties citu skolu izglītojamo radošos darbus.

Tika veidoti apsveikumi “Latvijai 100.” Kamēr izglītojamie piedalījās  saliedēšanās spēlēs, rotaļās un citās aktivitātēs, pedagogiem Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti novadīja  semināru “Kompetenču pieeja speciālajā izglītībā”. Tika apskatītas tēmas: “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai. Pašvadības caurvijas ieviešana mācību darbā.”, “Augmentatīvais darbs ar skolēniem, kuriem ir dažādi attīstības traucējumi kompetenču izglītības kontekstā.”


     Noslēgumā tika apskatītas Eglaines pamatskolas mācību telpas un skolas pagalmā tapa kopīga bilde ar pasākuma dalībniekiem.
    Skolēnu atsauksmes: “Man patika koncerts sarīkojumu zālē, kur visu skolu skolēni uzstājās. Un vēl man patika nodarbes sporta zālē,  tās bija interesantas. Bija jautri, mēs  dejojam un priecājamies. Es sapratu, ka jābūt labai un draudzīgai. Redzēju, cik grūti būt invalīdam. ”

Informāciju sagatavoja sk. A. Dz. Bernāne