Preiļu 1. pamatskolas sadarbība ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

    ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002 „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” ietvaros 2019. /2020. m. g. 1. semestrī (no septembra līdz decembra nogalei) Preiļu 1. pamatskolā stažējās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskais personāls: asociētā profesore, Dr. paed., Mg. paed. Mārīte Rozenfelde un profesors, Dr. paed. Jānis Dzerviniks. Preiļu 1. pamatskolā docētāji stažēšanos veica mentoru - Lailas Vibornās un Annas Dzidras Bernānes vadībā.
   ESF projekta mērķis:

  •  sekmēt RTA mācībspēku profesionālo pilnveidi, lai veicinātu RTA un izglītības iestādes sadarbību un uzlabotu studiju kvalitāti augstākās izglītības programmās;
  • pielietot stažēšanās gaitā gūtās atziņas un secinājumus savā akadēmiskajā darbībā ar mērķi veicināt RTA akadēmiskā personāla stažēšanās ietekmi uz studiju programmu satura pilnveidi un ilgtspēju;
  • veicināt izglītības iestādes labās prakses un pieredzes popularizēšanu.

    Stažēšanās laika periodā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskais personāls ieguva informāciju par Preiļu 1. pamatskolu (misija, vīzija, mērķis, uzdevumi, tradīcijas, vēsture, izglītības un infrastruktūras attīstības projekti, u.c.), tika pētīti un analizēti skolas iekšējie normatīvie dokumenti, izglītības programmas, pašnovērtējumi,  izglītības programmu, karjeras izglītības īstenošana, Preiļu  1. pamatskolas kā pilotskolas darbība ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Šajā laika periodā tika veikta mācību stundu un individuālo nodarbību vērošana un analīze, dalīšanās pieredzē, piedalīšanās dažādos ārpusstundu pasākumos. Docētāji izstrādāja un piedāvāja  anketu pedagogiem un izglītojamajiem, kuras saturs bija izvērtēt kompetencēs balstītu mācību procesu pamatizglītībā. Precizēts studiju kursu “Speciālā pedagoģija”, “Speciālā psiholoģija” un “Intelektuālo attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā” saturs un metodoloģija, “Mācīšana un mācīšanās”, “Dabaszinības I” un “Dabaszinības II” saturs un metodoloģija.
Tika veiktas pārrunas par turpmākajām iespējām RTA studentiem iziet pedagoģisko praksi Preiļu 1. pamatskolā.
    Stažieru pārdomas: “Stažēšanās laikā īstenoti visi plānotie stažēšanās pasākumi pilnā apjomā, veikta mērķtiecīga sadarbība un saziņa ar mentoru un izglītības iestādes personālu. Stažēšanās padziļināja izpratni par Preiļu 1. pamatskolu, tās īstenotajām izglītības programmām, kā arī darba organizāciju, metodēm, digitālajiem risinājumiem mācību procesa organizācijā, izglītības iestādes atbalsta sistēmas vadīšanā un iekļaujošas izglītības procesa nodrošināšanā. Stažēšanās veicināja personiskās profesionālās kompetences un sadarbības prasmju pilnveidi, sasniegtie rezultāti ir pamats docējamo studiju kursu satura pilnveidei.”
     Sadarbību vērtējam pozitīvi. Guvām priekšstatu par docētāju darbu, gan sniedzām ieskatu tajā, kā norit ikdienas darbs izglītības iestādē, kā tiek pieņemti lēmumi un ar kādiem izaicinājumiem saskaramies reālā skolas vidē.
     Daudzpusīga sadarbība Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju būs ieguvums Preiļu 1. pamatskolas izglītojamajiem un pedagogiem.
    ESF projekta ietvaros skolai būs iespējas daudzpusīgi un veiksmīgi sadarboties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētājiem un studentiem, iegūt jaunas zināšanas un prasmes zinātniski pētnieciskajā sfērā, tiešā un netiešā veidā sadarbības pasākumos iesaistot Preiļu 1. pamatskolas izglītojamos un pedagogus ceļā uz kompetenču pieeju stiprināšanu mācību procesā.


Preiļu 1. pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Anna Dzidra Bernāne