Preiļu 1. pamatskolas audzēkņu vecāki dibinājuši biedrību „Savai skolai”

   2009. gada pavasarī, vienā no Preiļu 1. pamatskolas Skolas padomes sēdēm, no vecāku puses radās priekšlikums dibināt biedrību, kuras mērķis būtu rast veidu vismaz daļēji piesaistīt papildus finansējumu skolas vajadzībām, kuras nevar vai nespēj nodrošināt valsts un pašvaldības finansējums. Plānotie finansējuma piesaistīšanas avoti ir biedru naudu iemaksas, piedalīšanās projektos un sponsoru (mecenātu) piesaistīšana.
   2009. gada 29. aprīlī tika reģistrēta biedrība „Savai skolai”. Biedrības dibinātāji ir Skolas padomē esošie vecāki Juris Erts, Irēna Kjarkuža, Skaidra Mukāne, Maruta Plivda, Sandis Šķēps.
   Skolas padomē iesaistītie vecāki aicina visus Preiļu 1. pamatskolas bērnu vecākus, kā arī visus pārējos skolas atbalstītājus kļūt par biedrības „Savai skolai” biedriem, lai ar biedra naudas iemaksām atbalstītu skolu. Iesaistīties var arī ar idejām un savu pašiniciatīvu projektu sagatavošanā un realizēšanā.
   Lai kļūtu par biedrības biedru ir jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz skolas kancelejā vai klases audzinātājam. Veikt ieskaitījumus kontā ziedojumu veidā var arī jebkura fiziska vai juridiska persona nekļūstot par biedru.
   Daži no biedrības mērķiem (detalizēti izklāstīti statūtos) ir sabiedrisku, izglītojošu un apmācības pasākumu organizēšana, līdzekļu piesaiste mācību procesa kvalitātes uzlabošanai, bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana, nometņu organizēšana, pasākumu organizēšana invalīdiem, bāreņiem un daudzbērnu ģimeņu bērniem, brīvā laika organizēšana, talantīgo bērnu izaugsmes iespējas veicināšana, pieredzes apmaiņa, tiešu kontaktu veidošana ar citām biedrībām, sakaru uzturēšana un sadarbība ar dažādām institūcijām un organizācijām kā Latvijā, tā arī aiz tās robežām, pasākumu veikšana skolas pamatfunkciju nodrošināšanai, investoru piesaiste.
   Biedrības „Savai skolai” pirmie atbalstītāji ir divas Preiļos esošās bankas AS Swedbank un AS SEB banka, kuras atrada iespēju atvērt norēķinu kontus biedrībai bez maksas. Paldies bankām par  šo iespēju!


Banku rekvizīti:
Nosaukums: Biedrība „Savai skolai”
Reģistrācijas numurs: 40008140017
Kontu numuri:
AS „Swedbank” - LV93HABA0551025435138 LVL (bankas kods HABALV22)
AS „SEB Banka” - LV86UNLA0050014153640 LVL (bankas kods UNLALV2X)
 
Biedrības „Savai skolai” 2009. gada 23. septembra valdes sēdē tika pieņemts lēmums: Biedra naudas apmēru noteikt LVL 6.00 gadā.
Informatīvie pasākumi
   Par biedrību, tās mērķiem un uzdevumiem ir iepazīstināta Preiļu 1. pamatskolas Skolas padome (2009. gada 10. septembrī), Preiļu 1. pamatskolas skolotāji (2009. gada 15. septembrī), vecāki (1.-4.klašu vecāku kopsapulcē 2009. gada 23. septembrī un 5.-9.klašu vecāku kopsapulcē 2009. gada 24. septembrī). Plašāka sabiedrības informēšana notiek arī masu medijos: Preiļu 1. pamatskolas mājas lapā www.p1p.edu.lv, Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv, ”Preiļu novada vēstīs” u.c.
2009. gada 8. oktobrī

 

Biedrības „Savai skolai” valdes vārdā
valdes priekšsēdētājs Juris Erts