Aktivitātes vides izglītībā.

    Preiļu 1.pamatskolas dabaszinību skolotāji  2007./2008.m.g. ir iesaistījušies Latvijas Zaļā punkta apmācību programmas semināros “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, lai papildinātu zināšanas un prasmes par iepakojumu, tā veidiem, šķirošanu un pārstrādi. Lekcijās un praktiskajās nodarbībās gūtā informācija, metodiskie materiāli skolotājiem un darba burtnīca 5.-9. klašu skolēniem “Iepako, izpako un tālāk?”, kā arī iepakojuma materiālu paraugu soma, praktisko darbu burtnīca vides izglītībā un citi izstrādātie mācību materiāli  noder un tiek izmantoti skolēnu izglītošanā gan mācību un klases stundās, gan  ārpusstundu darba aktivitātēs.
    Piedāvātie daudzveidīgie materiāli palīdz veidot izpratni par ilgtspējīgu attīstību, rosina skolēnus darboties praktiski un radoši atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī videi draudzīgas uzvedības veidošanā.
    Preiļu 1. pamatskolā notika arī Latvijas Zaļā punkta organizēts interesants, aizraujošs teatralizēts uzvedums. Tajā 1.-4. skolēni un skolotāji iepazinās ar grāmatas “Rūķi šķiro” saturu. Skolēniem tika uzdāvinātas šīs grāmatas, kuras lasot varēs iepazīt šķiroto atkritumu ceļu, tā nozīmi dabas aizsardzībā. 

Digna Prodniece
dabaszinību un bioloģijas skolotāja