Preiļu 1. pamatskola pasākumā “Kopā roku rokā”

    Arī šogad Preiļu 1. pamatskola atsaucās Rugāju novada Eglaines pamatskolas kolektīva uzaicinājumu uz pasākumu “Kopā roku rokā”. Pasākums orientēts uz izglītības iestādēm, kas īsteno iekļaujošo izglītību, jo iekļaujoša izglītība ir liels izaicinājums izglītības iestādes vadītajiem un pedagogiem, kuriem savā ikdienas darbā jānodrošina daudzveidīgu vajadzību atzīšana un cieņa pret katra izglītojamā vajadzībām. Visā pasaulē izglītības iestādes un pedagogi maina domāšanu, saprotot, ka iestādei jāspēj būt gatavai ikviena bērna atšķirīgajām izglītības vajadzībām, lai spētu nodrošināt atbalstu viņa izaugsmei un attīstībai.

   
    Šajā mācību gadā pasākuma ”Kopā roku rokā” moto bija: „MĪLESTĪBA AP MANI, ES MĪLESTĪBĀ.”  No mūsu skolas šajā pasākumā piedalījās 1.,  2. un 6. klašu skolēni. Visi pasākuma dalībnieki bija sagatavojuši un priecēja ar dažādiem priekšnesumiem, kas saistīti ar mīlestību. Skanēja dziesmas un dzejoļi par draudzību, mīlestību pret apkārtējiem, ģimenes mīlestību un vērtībām, dabas un apkārtējās vides dāsnumu. Skolēni rādīja skečiņus un ludziņas, bija vērojama visu pasākuma dalībnieku radošo darbu izstāde. Skolēni ar lielu aizrautību piedalījās dažādās darbnīcās un  sporta aktivitātēs. “Zīmēšanas darbnīcā” tika veidoti dažādi zīmējumi, “Mīļlietiņu darbnīcā” tika veidotas pelītes, “Kokapstrādes darbnīcā” veidoja koka sirsniņas, kuras tika arī izrotātas. Protams neiztika bez sporta aktivitātēm un dažādām spēlēm, kā arī bez diskotēkas.
      Rēzeknes pamatskolas – attīstības centrs sadarbībā ar Eglaines pamatskolu pedagogiem, kas pavadīja skolēnus organizēja semināru par tēmām:

  • “Individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrāde izglītojamajiem ar dažādas pakāpes dziļuma mācīšanās traucējumiem”.
  •  “Drāmas elementi mācību stundā”.

    Kopā spēlējot spēles, dziedot, dejojot, darbojoties, sarunājoties, laiks pagāja ātri.


     Noslēgumā visi saņēma diplomus un pateicības balviņas par piedalīšanos.
    Pateicamies Eglaines pamatskolas kolektīvam par jauko pasākumu, par silto uzņemšanu un garšīgo cienastu!

Ar skolēniem kopā pabija direktora vietn. A. Dz. Bernāne